Phone: 1-718-787-0664

Email: sales@vasha-kniga.com

Се твердое, и честное, и крепкое царство дасть Господь Бог в руки твои… Концепции власти в трудах московских книжников XIV - начала XVI века
Se tverdoe, i chestnoe, i krepkoe tsarstvo dast' Gospod' Bog v ruki tvoi… Kontseptsii vlasti v trudakh moskovskikh knizhnikov XIV - nachala XVI veka
Телицын В.В (Telitsyn V.V)

SKU: VV1384483
ISBN: 9785906557636

Pages: 0
Hardcover
year: 2021
Publicher: Принципиум (Printsipium)


Price: $35.05

ship 24-25

Product Reference
https://www.vasha-kniga.com/productdetail.asp?productid=1384483
Product snapshot as of 5/29/2024
Price and availability are subject to change
2008 Vasha-Kniga.com